türkiye’de kumar yargı yetkisi jürisi 3

türkiye’de kumar yargı yetkisi jürisi 3

T C. Anayasa Mahkemesi

Maddelerine aykırı olan kuralın iptaligerektiği düşüncesindeyim. Yukarıdanakledilen Anayasa maddelerinden açıkça görüleceği gibi, haberleşme özgürlüğüyargı güvencesi altındadır. Televizyon yayıncılığını da kapsayan haber veyafikir almak ya da vermek hürriyetinin sınırlanması da, nihai olarak yargıdenetimine tabi olup, idarece yapılacak engellemelerde Anayasa’nın 13.maddesindeki ilkelerin geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Demokratikbir toplumda, hak ve özgürlüklerin güvenceye alınabilmesi için bunlaragetirilen sınırlamaların, belirli, öngörülebilir ve ölçülü olması gerekir.Hukuk devletinin göstergelerinden birini oluşturan yargı denetiminin objektifve adil koşullarda gerçekleşebilmesi de yasalarda gerekli açıklığın ve ölçününbulunmasına bağlıdır. Takdire dayanan denetimlerin yerindeliğe yol açmasıolasılığı göz ardı edilemeyeceğinden yasa ile getirilmeyen ölçütlerözgürlüklerin güvencesini oluşturamaz. Maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne kitleiletişim araçlarının etkili bir kullanım alanı sağladığı kuşkusuzdur. Bunedenle kitle iletişim araçlarından yararlanma özgürlüğünün, bu alandakiteknolojik gelişmeler de gözetildiğinde ifade özgürlüğünün bir yansıma biçimiolan basın özgürlüğünü de kapsayacak bir üst kavram haline geldiğigörülmektedir. Davakonusu kurallarla, RTÜK başkan yardımcıları, 1. Hukuk müşaviri ve dairebaşkanları haricindeki personelin Başkan tarafından atanacağı ve personelingörevleriyle ilgili işledikleri ileri sürülen suçlarına ilişkin soruşturmaizninin Başkan tarafından verileceği öngörülmüştür. Gerek mukayeseli hukukta gerekse milli hukukumuzda müstehcenlikile ilgili getirilen hükümlerde korunmak istenen başlıca hukuki menfaat,toplumun ‘ar ve haya duyguları’dır.

Dava konusu sözcüklerle, dramatik örgü içerisinde, konu bütünlüğü,sanatsal kaygı ve eleştirel mesaj gibi ‘kabul edilebilir’ amaçlarla yapılmışolan yayınlar, müstehcenlik iddiasıyla ilke ihlali olarakdeğerlendirilebilecektir ki, bu durum sübjektif değerlendirmelerle birçokyayının ilke ihlaline maruz kalmasına, böylece de basına, yayına ve sanatakarşı, keyfi ‘sansürcülüğe’ neden olabilecektir. Haberve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler,bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yaymahürriyetinin sınırlanması sayılmaz. Çalışmaözgürlüğü, herkesin dilediği mesleği seçmede özgür olduğunu ve hiç kimseninzorla çalıştırılamayacağını ifade etmektedir. Birey bu özgürlüğünü kullanarakdilediği alanı ve işi seçebilir. Çalışma hakkı ise bireyin özgür iradesiyleseçtiği mesleği veya işi icra etmesi, devletin de çalışmak isteyenlere iş teminetmek için gereken tedbirleri alması olarak tanımlanabilir.

  • Haberve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler,bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yaymahürriyetinin sınırlanması sayılmaz.
  • Özerk statüye sahip kamu kuruluşlarıoluşturulmasının amacı, kuşkusuz söz konusu kuruluşları genel idare içindeayrıcalıklı veya dokunulmaz kılmak değil, onların özellik gösteren işlevleriniçoğulcu demokrasi anlayışı içinde ve daha iyi biçimde yerine getirmelerinisağlamaktır.
  • Üst Kurulun görev veyetkileri göz önünde bulundurulduğunda, diğer kuruluşlarla ilişki ve temsil de,Başkanın Üst Kurulu ‘protokol’ anlamında temsilin ötesinde, bir genel yetkiyiişaret etmektedir.

Bu bağlamda, Anayasanın 138 inci maddesinde düzenlenenobjektif bağımsızlık da yargılama çalışmalarında hâkimlerin hiçbir etki altındakalmamaları gereğine dayanmaktadır. Yasa koyucunun, Anayasanın 32 nci maddesinin hakime tanıdığı yedigünlük süreyi kısaltarak üç güne indirmesi, hakime Anayasa ile verilen hakkıkullanamaması sonucunu doğuracaktır ki, bu hüküm, Anayasanın 138 incimaddesindeki, hiçbir organ, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere vehakimlere emir ve talimat veremez hükmüne de aykırıdır. Öte yandan, temel hak ve özgürlükler arasında olan bilim ve sanatözgürlüğü, basın özgürlüğü ile süreli ve süresiz yayın hakkı, aynı zamandaAnayasanın 90 ıncı maddesinin son fıkrasına 5170 sayılı Yasayla eklenen ektümceyle ‘milletlerarası andlaşmalar’ın koruması altındadır. Müstehcen sözcüğübu yönüyle de Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine aykırılıkoluşturacaktır. Kural,hakim kararı olmaksızın, İdarenin başı olan Başbakana veya görevlendireceğibakana geçici yayın yasağı koymak suretiyle kişilerin haberleşme özgürlüğünemüdahale etmek yetkisini verdiğinden, Anayasa’nın 22. Maddelerindekihürriyetleri haleldar edici niteliktedir. Maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukukdevleti olduğu belirtilmiş, 13.

Dava konusu kuralda, Üst Kurul’unfaaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile ÜstKurul ve personelin performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirmeyapmak görev ve yetkisi Başkan’a verilmiştir. Kurum’un düzenli, verimli ve eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlamayı amaçlayan bu yetki, Kurum’u temsil edenve başkanlık yapan kişiye tanınan idari nitelikli bir yetki olup, Üst Kurulyetkilerinin Başkan’a devri anlamına gelmeyeceği gibi Kurul’un yetkilerininsınırlandırılması sonucunu da doğurmaz. Hukuk devleti ilkesi, yürütme organının faaliyetlerininyönetilenlerce belli ölçüde öngörülebilir olmasını, herkesin bağlı olacağı hukukkurallarını önceden bilmesini, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki tutum vedavranışlarını buna göre düzene sokabilmesini gerektirir. Zira hukuk devletiningereği olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkesi, idarenin keyfi hareketetmesini engeller. Bunu gerçekleştirmenin başlıca yolu ise kural konulmasınıgerektiren durumlarda bunların genel, soyut ve anlaşılabilir olmasınısağlamaktır. Bu bakımdan, kanun koyucunun bir konuyu ayrıntılı şekildedüzenleme yetkisi bulunmakta ise de, temel esasların ve çerçevenin belirlenmesikoşuluyla, diğer ayrıntıların kanunda düzenlenmemesi hukuk güvenliği vebelirlilik ilkelerine aykırılık oluşturmaz. (11)Üst Kurul personeli sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Bu soyutluk, yayınların müstehcen olup olmadığına karar verecekkişiler ya da Kurul için de söz konusudur. Karar vericilerin, hangi izleyicikitlesini esas alarak karar verecekleri belli olmadıkça da bu belirsizlikartarak devam edecektir. Aynı belirsizlik, Türkiye dışında hazırlanan programya da eserlerde daha açık olarak kendisini gösterecek, bu eserlerin Türkiye’deyayımlanmasında, bütünlüğünün kaybına neden olacak müdahalelerin yolunuaçabilecektir. Maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızınyalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak veancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhunademokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülükilkesine aykırı olamaz. Maddenin (9) ve (10) numaralı fıkralarının incelendiğibölümde belirtilen gerekçeler, dava konusu kurallar yönünden degeçerlidir. Davakonusu kuralda, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etikilkelerin belirlenmesi hususu, Üst Kurul’un görev ve yetkileri arasındasayılmıştır. Davakonusu kuralda, Üst Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Üst Kurulpersonelinin atama işleminin Başkan tarafından yapılacağı belirtilmiştir.Kanun’un 43\. Gizliliğinize ve güvenliğinize öncelik veriyor, güvenli bir oyun ortamı sağlıyoruz. paribahis\. Hukukmüşaviri ile daire başkanlarının Başkan’ın teklifi ile Üst Kurul tarafındanatanacağı kurala bağlanmıştır. 4875sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3/a maddesine göre, uluslararasıanlaşmalar ve özel kanun hükümleri aksini öngörmedikçe, Türkiye’de doğrudanyabancı yatırım yapılması serbesttir ve yabancı yatırımcılar yerliyatırımcılarla eşit muameleye tabi tutulurlar. J)5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıkalmak kaydıyla ve bireysel amaçlı iletişim yöntemleri hariç, teknolojik gelişmelerebağlı olarak ortaya çıkan yeni yayın iletim yöntemleri de dâhil olmak üzereyayın hizmetleri ile ilgili düzenlemeler yapmak ve deneme yayını izni vermek. C)Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı talebinde bulunabilmeleriiçin gerekli idarî, malî ve teknik şartları belirlemek ve bu kuruluşlardanşartları sağlayanlara yayın lisansı vermek, denetlemek ve gerektiğinde iptaletmek.

Anayasayaaykırılığın sürdürülmesinin, bir hukuk devletinde sübjektif yararların üstünde,özenle korunması gereken hukukun üstünlüğü ilkesini de zedeleyeceğikuşkusuzdur. Hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanamadığı bir düzende, kişi hak veözgürlükleri güvence altında sayılamayacağından, bu ilkenin zedelenmesininhukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol açacağındaduraksama bulunmamaktadır. (2) sayılı fıkrada, değerlendirme ve denetim sonrası alınacakkararın yaptırım kısmı, Üst Kurulun uhdesinden çıkarılmakta, ilgili Bakanlığaverilmektedir. Bu düzenleme, RTÜK’nin anayasal varlığı ve işlevini yerinegetirememesi, yetkilerinin devredilerek sınırlandırılması anlamına gelir. Yasayla düzenleme ilkesi, düzenlenen konudan yalnız kavram, ad vekurum olarak söz edilmesi değil, bunların yasa metninde kurallaştırılmasıdır.Kurallaştırma ise düzenlenen alanda temel ilkelerin konulmasını ve çerçeveninçizilmiş olmasını ifade eder. Ancak bu koşulla uzmanlık ve teknik konularailişkin ayrıntıların belirlenmesi yürütme organının takdirine bırakılabilir. 37 nci maddede, Üst Kurulun görev ve yetkileri düzenlenmiştir.Maddenin (u) bendinde, ‘Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekîve etik ilkeleri belirlemek’ görev ve yetkisi de sayılmıştır. Kurulun bu eşit yapısını bozan, Kurula ait yetkileri Başkanaveren, böylece Kurul yetki ve faaliyetlerini kısıtlayan hükümler Anayasanın 133üncü maddesine aykırılık oluşturur. Toplumun huzuru, millîdayanışma ve adalet anlayışı … Içinde insan haklarına saygılı…’ olunacağınayer verilerek toplumun çıkarları da koruma altına alınmıştır.

Dava dilekçesinde, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 7., 14., 28., 32., 48.,90., 128., 133. (3)Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince Kuruldaki görevlerinden ve seçilerekgeldikleri görevlerinden alınamaz. Ş)Gerekli hâllerde geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işleriçin hizmet satın almak. P)Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması ve tahsisi konularını karara bağlamak. I)İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek. E)Gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceyekadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibideğerlendirilir. Edebi ve sanatsal eserler, Ceza hukukunda da, çocuklara ulaşılmasıengellenmek koşuluyla, koruma altına alınmış, sansüre karşı korunmuştur.